Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst tussen u en De Zuiderse Fijnproever

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en De Zuiderse Fijnproever wanneer De Zuiderse Fijnproever de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website . De Algemene verkoopvoorwaarden hieronder zijn van toepassing op al de online aanbiedingen. Door u toegang te verschaffen tot de website en het doorgeven van een bestelling, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven, tenzij andere –tussen u en De Zuiderse Fijnproever– schriftelijke overeengekomen afwijkingen.

2. Bestellingen

Bestellingen zijn opschortend en pas bindend na schriftelijke bevestiging dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn. De verkoop wordt gesloten tegen de op de website vermelde prijs. De weergegeven prijs is inclusief BTW en exclusief transport. De prijs is per fles. Bestellingen kunnen vanaf een aankoop van € 75,00. De Zuiderse Fijnproever behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen en dit enkel ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.

Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling annuleert omwille van motieven onafhankelijk van haar wil – uitgezonderd overmacht- behoudt de andere partij zich het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van de andere partij om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is.

3. Levering van de bestelling

De leveringstermijn wordt bij wijze van benadering ( 7 werkdagen) aangegeven en is geenszins bindend. De Zuiderse Fijnproever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen op de aangegeven leveringstermijn en kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De wijnen worden aan huis geleverd. Voor bestellingen van minder dan € 150,00 incl. BTW is de leveringskost € 12,50. Voor bestellingen van meer dan € 150,00 is de LEVERING GRATIS! De levering en transport vinden plaats op risico van de klant. De plaats van levering is deze die u aangaf bij uw bestelling.

4. Eigendom producten

De Zuiderse Fijnproever blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de facturen.

5. Recht van terugsturen

De koper heeft het recht van de aankoop af te zien zonder enige verplichting van opgave van motief alsook zonder verplichting tot enige schadevergoeding mits het afzien van de aankoop per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen volgend op de levering van het product. De koper erkent af te zien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. Teruggestuurde producten worden niet terugbetaald in geval dat de verpakking al werd geopend of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

6. Klachten

Door het in ontvangstneming en de aanvaarding van de goederen gaat de klant akkoord met de conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid en de gevraagde wijn) en de zichtbare gebreken.
Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de geadresseerde ertoe gehouden de producten bij levering te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Indien er enig zichtbaar gebrek is of een niet-conforme levering dient de klant onverwijld doch binnen de 24u De Zuiderse Fijnproever daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De Zuiderse Fijnproever is in dat geval enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende wijn of tot conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding.
Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan De Zuiderse Fijnproever.
Alle geleverde wijnen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van de consument-koper geldt minimum de wettelijke garantieregeling.
De Zuiderse Fijnproever draagt evenwel geen aansprakelijkheid voor situaties van overmacht of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of dat door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge ondermeer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. De Zuiderse Fijnproever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van De Zuiderse Fijnproever is per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs incl. BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen, welke de fout ook is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
Klachten betreffende de geleverde diensten en/of factuur dienen ten laatste op de 7de kalenderdag na levering per aangetekende brief te worden meegedeeld aan De Zuiderse Fijnproever. Elke klacht wordt grondig onderzocht en beantwoord. De Zuiderse Fijnproever kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

7. Betaling

Behoudens anders overeengekomen zijn de producten onmiddellijk betaalbaar na het plaatsen van de bestelling. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten bepaald in de ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand’ alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75,00. De Zuiderse Fijnproever is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van € 15,00 per verzonden aanmaning.

8. Disclaimer

De Zuiderse Fijnproever kan niet waarborgen dat de webwinkel ononderbroken of foutloos zal functioneren. Alle informatie op deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten en van tussentijdse wijzigingen. De Zuiderse Fijnproever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee we samenwerken.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Alle transacties worden uitsluitend beheerst door de Belgische wet. Voor alle betwistingen is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Leuven bevoegd.